SNS - Slovenská národná strana

Tri podania vo veci dvojitého občianstva na troch inštitúciách, dve sú už zamietnuté. Nádej Maďarov už živí len ústavný súd SR.

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Po svojom nástupe k moci zaviedol Orbán v roku 2010 legislatívny mechanizmus, pri ktorom Maďari, trvalo žijúci v zahraniční, môžu získať riadne maďarské občianstvo so všetkými právami. Podľa tohto zákona údajne už získalo maďarské občianstvo cca pol milióna zahraničných Maďarov. Susediace krajiny s maďarskými menšinami, vrátane Slovenska, zaregistrovali v tomto Orbánovom ignorovaní teritoriálnej podmienky pre udeľovanie občianstva istý zásah do ich štátnej zvrchovanosti.


V máji v roku 2010 bola preto v skrátenom legislatívnom konaní, ako reakcia na pripravované udeľovanie maďarského štátneho občianstva Maďarom so slovenským štátnym občianstvom (trvalo žijúcim na území Slovenska), prijatá novela zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR, účinná od 17. júla 2010.

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1


A) PRVÉ PODANIE – zo dňa 22. 09. 2011, bolo na Ústavný súd SR. Skupina 30-tich poslancov NR SR napadla novelu zákona o štátnom občianstve z mája 2010 v časti týkajúcej sa straty slovenského štátneho občianstva.


Podľa navrhovateľov sú napadnuté ustanovenia v príkrom rozpore s Ústavou SR, porušujú základné práva a slobody zaručené nielen slovenskou ústavou, ale aj medzinárodnými dohovormi. Navrhovatelia žiadajú, aby ÚS rozhodol, že predmetné časti novely nie sú v súlade s Ústavou SR, ktorá hovorí, že nikomu nemožno odňať občianstvo proti jeho vôli. Navrhovatelia tiež tvrdia, že napadnuté body nie sú v súlade ani s medzinárodným Dohovorom o ochrane ľudských práv a Európskym dohovorom o občianstve.

Sudca spravodajca Ľubomír Dobrík, ktorému bolo toto podanie pridelené náhodným výberom, ho pripravil na predbežné prerokovanie do pléna ústavného súdu. To ho 4. júla 2012 prijalo na ďalšie konanie.

http://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=449498


Podľa informácií z médií v súčasnosti sudca spravodajca pripravuje návrh rozhodnutia na prerokovanie plénom ústavného súdu. Predsedníčka Ústavného súdu SR JUDr. Ivetta Macejková k dátumu vytýčenia pojednávania uviedla: „Presný termín prerokovania zatiaľ nie je známy, ale vzhľadom na celkový stav príprav možno očakávať rozhodnutie v tejto veci v jesenných mesiacoch.“


B) DRUHÉ PODANIE – bolo na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Sú to vlastne dve podania v obdobných veciach proti Slovensku, spojené do jedného konania. (Strata slovenského občianstva po prijatí maďarského občianstva a iné, od Istvána Fehéra zo dňa 8.3.2012 a od od Erzsébet Dolník zo dňa 7.5.2012.) Obaja sťažovatelia boli pred súdom zastupovaní Zoltánom Lomnicim, právnikom praktizujúcim v Budapešti.


Tieto podania boli rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva, zo dňa 21.5.2013 jednomyseľne prehlásené za neprípustné. Súd totiž skonštatoval, že nie je možné stratu štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle vydávať za porušovania ľudských práv.


Verdikt súdu potvrdil, že sťažovatelia si boli vedomí skutočnosti, že dobrovoľným nadobudnutím maďarského občianstva stratia občianstvo slovenské, pretože pre maďarské štátne občianstvo sa rozhodli v čase, keď platili predmetné ustanovenia zákona o štátnom občianstve SR. V uvedenom prípade preto nedošlo k svojvoľnému odobratiu štátneho občianstva SR.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-121167


C) TRETÍM PODANÍM – je Petičná sťažnosť Európskemu parlamentu na Slovenskú republiku zo dňa 17.9.2012, kvôli novele zákona o občianstve. Sťažovateľmi sú Dr. Zoltán Lomnici, maďarský občan, bývalý predseda Najvyššieho súdu Maďarskej republiky a László Gubik, maďarský občan z Levíc, poslucháč práva a organizátor nátlakových zhromaždení pred Ústavným súdom SR.

http://www.topky.sk/cl/100535/1322664/Dvojite-obcianstvo-prislo-podporit-pred-Ustavny-sud-priblizne-500-ludi


Preklad ich petičnej sťažnosti môžete nájsť na tejto stránke nižšie, v príspevku zo 7. júna 2013.


Formálne túto petíciu nakoniec Výbor pre petície Európskeho parlamentu uzavrel dňa 17. októbra 2013. Maďarskí europoslanci zo Slovenska i Maďarska, pri tom dali jednoznačne najavo, že nerešpektujú a ignorujú rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva.

Na dokreslenie atmosféry posledného rokovania Výboru pre petície EP o tejto veci prikladám link na videozáznam, v ktorom sa poslanec Alajos Mészáros (SMK, Slovensko) snaží spochybniť rozhodnutie porady koordinátorov, na ktorej som v mene politickej skupiny Európa slobody a demokracie v EP predložil návrh na uzatvorenie petície. Na videozázname jeho vystúpenie začína v čase 15:27:08 a jazyk na tlmočenie z maďarčiny si môžete vybrať v riadku pod časom „Počúvať:“ bielou šípkou na modrom obdĺžniku.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/committees/video?event=20131017-1500-COMMITTEE-PETI


Reakcie viacerých europoslancov maďarského pôvodu potvrdzujú, že nemajú žiaden rešpekt k rozhodnutiam súdu.

Zoltán Bagó, FIDESZ, Maďarsko, sa na uzatvorenie petície mieni sťažovať u vedenia EP a vyjadril sa, že podá návrh na opätovné otvorenie petície.

Edit Bauer, SMK, Slovensko, sa chystá iniciovať predloženie nového návrhu petície.

Ágnes Hankiss, FIDESZ, Maďarsko, už 19. marca 2013 položila písomnú otázku Európskej komisii o „pozbavení práv v dôsledku slovenského zákona o štátnom občianstve“.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+WQ+P-2013-003106+0+DOC+XML+V0%2F%2FEN&language=sk

na ktorú 3.mája 2013 dostala od komisárky Viviane Redingovej zamietavú odpoveď:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2013-003106&language=SK


ZÁVEROM K ROKOVANIU VÝBORU PETI EP

Otázky občianstva patria v Európskej únii do výhradnej kompetencie členských štátov.

Aby petičnú sťažnosť kvôli novele slovenského zákona o občianstve Výbor pre petície Európskeho parlamentu vôbec mohol formálne prijať, musel autor petície, dobre znalý práva, svoju sťažnosť umelo „našiť“ na porušovanie ľudských práv, ktoré petičný výbor riešiť môže.

Trištvrte roka po podaní petície však Európsky súd pre ľudské práva zamietol podanie v dvoch analogických veciach, čím potvrdil, že neexistuje súvislosť medzi stratou slovenského občianstva po dobrovoľnom prijatí maďarského občianstva a porušovaním ľudských práv.


Z uvedeného teda jasne vyplynulo, že petícia vôbec nemala byť otvorená, pretože problematika občianstva kompetenčne nepatrí do Výboru pre petície EP. Maďarskí europoslanci zo Slovenska i Maďarska však robili a stále robia všetko čo sa dá, aby presadili vyšetrovanie Slovenska aj napriek zrozumiteľnému výroku Európskeho súdu pre ľudské práva.


Po takýchto udalostiach a najmä zážitkoch zo zasadnutí výboru PETI týkajúcich sa Maďarsko – Slovenských vzťahov, prebiehajúcich tradične s výrazne početnou prevahou maďarských zástupcov, mi býva ľúto, že v Európskom parlamente nie je viac poslancov zo Slovenskej národnej strany.....


AKO ĎALEJ?

Podania s problematikou zákona o štátnom občianstve SR zamietol Európsky súd pre ľudské práva, Európsky parlament a v súvisiacich otázkach aj Európska komisia.


Posledné neukončené konanie v danej veci je na Ústavnom súde SR. Zostáva nám veriť, že spravodlivosť zvíťazí aj do tretice, na Ústavnom súde Slovenskej republiky.


Na pozadí týchto udalostí aj rezort vnútra pripravuje v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí, Radou Európy a Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny svoju novelu zákona o štátnom občianstve.


Minister vnútra SR Robert Kaliňák sa pre médiá koncom minulého roka vyjadril, že legislatívna zmena by zahŕňala väzbu udeľovania občianstva na trvalý pobyt:

"Znamená to, že aj občan Slovenskej republiky môže nadobudnúť maďarské občianstvo a nestratí slovenské za predpokladu, že má trvalý pobyt v Maďarsku a získa občianstvo na základe tohto pravidla, nie na základe národnej príslušnosti, ale na základe tohto pravidla, ktoré je vo všetkých štátoch všeobecne uznávané.", povedal.


No a registrácia zahraničných Maďarov pre parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v Maďarsku v roku 2014, sa už tiež začala...

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/zahranicie/orbanova-hra-mensinami-pocita-hlasmi-zo-zahranicia.html


Obrázok prevzatý z: http://madari.sk/otazky-a-odpovede/dvojite-obcianstvo/da-sa-na-slovensku-ziskat-obcianstvo-druheho-statu-napriklad-madarska

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť