SNS - Slovenská národná strana

Prísnejšie pravidlá pre priemyselné emisie

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Parlament schválil smernicu, ktorá aktualizuje pravidlá pre tisíce tovární v EÚ. Onedlho teda začnú platiť prísnejšie limity pre znečisťovanie ovzdušia, členské krajiny však budú mať právo udeliť určitým elektrárňam odklad na začatie uplatňovania nových predpisov. Cieľom smernice je dosiahnuť čistejší vzduch a optimálne environmentálne výkony.

 

Cieľom smernice o priemyselných emisiách je zlepšiť zdravie občanov a ochranu životného prostredia prostredníctvom jasnejších a ľahšie vykonávateľných pravidiel. Smernica aktualizuje a spája sedem rôznych legislatívnych predpisov, vrátane Smernice o obmedzení emisií z veľkých spaľovacích zariadení a Smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorá pokrýva približne 52 000 priemyselných a poľnohospodárskych podnikov s vysokým znečisťovacím potenciálom (rafinérie, elektrárne, železiarne, farmy na chov ošípaných, atď.) Poslanci schválili dohodu vyjednanú s Radou pomerom hlasov 639:35:10.

 

"Po viac než dvoch rokoch zložitých rokovaní sa nám podarilo nájsť kompromis, ktorý napomôže zlepšeniu implementácie tejto smernice. V porovnaní so situáciou, aká je dnes, nám poskytne jasnejšie pravidlá a viac šancí na dodržiavanie predpisov zohľadňujúcich životné prostredie v Európe", uviedol spravodajca, nemecký liberál Holger Krahmer.

 

Ciele znižovania znečistenia ovzdušia - odklady pre niektoré elektrárne

Nové pravidlá doplnia existujúce predpisy o prísnejšie limity pre oxidy dusíka, oxid siričitý a prachové častice, ktoré spôsobujú rakovinu, astmu a kyslé dažde. Platiť budú od roku 2016. S cieľom dosiahnuť kompromis s Radou poslanci napokon súhlasili s tým, aby mali členské krajiny EÚ právo povoliť odklad určitým veľkým spaľovacím továrňam (napr. elektrárňam využívajúcim fosílne palivá), na základe ktorého dostanú čas na prispôsobenie sa novým pravidlám do júla 2020.

 

Niektoré staršie továrne môžu byť dokonca oslobodené od dosiahnutia stanovených cieľov, a to za podmienky, že továreň bude buď zrušená do roku 2023, alebo sa zaviaže neprevádzkovať zariadenie po roku 2016 viac ako 17 500 prevádzkových hodín (podľa toho, čo sa dosiahne skôr). Novšie elektrárne musia splniť nové limity už do roku 2012 (na základe platných predpisov).

 

Spravodajca Krahmer na margo týchto ústupkov poznamenal, že je "európskou tragédiou, keď viacero zastaraných elektrární využívajúcich uhlie bude mať možnosť znečisťovať ovzdušie ešte ďalšiu dekádu". Je to podľa neho tiež "veľmi nespravodlivé voči členským krajinám, ktoré už prijali opatrenia na prispôsobenie sa naplánovaným obmedzeniam".

 

Optimalizácia environmentálnych výkonov

Na to, aby podniky spadajúce pod pôsobnosť Smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia dostali povolenie na činnosť, budú musieť na optimalizáciu ich celkových environmentálnych výkonov využívať "najlepšie dostupné techniky". Do úvahy sa bude brať každý druh znečistenia ovzdušia, pôdy a vody, ako aj hlučnosť a bezpečnosť.

 

Členské krajiny budú mať určitý priestor na zmiernenie pravidiel v špecifických prípadoch, napríklad ak bude preukázateľné, že ich využívanie by vzhľadom na miestne podmienky alebo geografickú polohu podniku viedlo k neúmerne vysokým nákladom v porovnaní s environmentálnym prínosom. V takýchto prípadoch však bude musieť byť vykonané dôkladné vyhodnotenie situácie s cieľom zabezpečiť, aby sa predpisy nezmierňovali bez skutočného opodstatnenia.

 

Ďalšie kroky

EP schválil smernicu v druhom čítaní, po predošlom rokovaní s Radou, ktorá s jej znením súhlasila. Oficiálne ho musí Rada ešte odobriť hlasovaním.

 

 

08-07-2010

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť