SNS - Slovenská národná strana

EP podporuje skutočnú reformu dohľadu nad finančnými trhmi, nie zlátaninu

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Veľkou väčšinou hlasov dnes europoslanci vyslali členským krajinám EÚ jasný signál v otázke dohľadu nad finančnými inštitúciami. Jediná pre nich prijateľná podoba dohľadu je založená na kvalitnej reforme súčasného systému a zriadení európskych úradov schopných efektívne ko-nať v prípade, že sa preukáže potreba zvrátiť finančnú krízu či zabrániť tomu, aby na ňu do-plácali daňoví poplatníci. Hlasovanie, v ktorom poslanci prijali pozmeňujúce návrhy, no zdržali sa záverečného hlasovania o legislatívnom uznesení, vytvorilo priestor na ďalšie rokovania s Radou a vyslalo signál, že vyjednáva-či EP majú plnú podporu pléna. V osobitnom vyhlásení dali hlavné politické skupiny EP jasne najavo, že je teraz na Rade, aby prijala postoj, ktorý by bol akceptovateľný pre obe inštitúcie. EP pripravený rokovať, ale len o dobrom návrhu Vyhlásenie skupín poukazuje na vôľu EP rokovať o nájdení kompromisu, no zároveň zdôrazňuje, že poslanci sú jednotní v otázke potreby vybavenia nových úradov finančného dohľadu dostatočne sil-nými právomocami. Jedine tak je podľa Parlamentu možné zabrániť budúcim krízam a posilniť jed-notný trh. Efektívne fungujúce úrady dohľadu Parlament hlasoval za pridelenie viacerých právomocí trom európskym úradom dohľadu (ESAs), kto-rých náplňou bude dohliadať na postupy bankového a poisťovacieho sektoru a postupy na trhu s cen-nými papiermi. ESAs budú môcť vydávať rozhodnutia priamo určené finančným inštitúciám (napr. bankám) v prípa-de, že národnému úradu dohľadu sa napriek konaniu nepodarí dosiahnuť zmenu nevhodných praktík danej finančnej inštitúcie. Budú mať tiež právomoc riešiť spory medzi národnými úradmi finančného dohľadu a vykonávať dohľad nad dôležitými cezhraničnými finančnými inštitúciami prostredníctvom národných orgánov dozoru. Prijaté návrhy dávajú parlamentným spravodajcom mandát presadzovať zriadenie fondu stability, kto-rý by nadväzoval na každý z troch spomenutých finančných sektorov, s cieľom zabrániť tomu, aby na finančné krízy doplácali daňoví poplatníci. ESAs by tiež mali mať právomoc dočasne zakázať alebo obmedziť určité typy finančných aktivít, ak by existovalo podozrenie, že by mohli podkopať správne fungovanie finančného systému. S cieľom zabezpečiť lepšiu interakciu medzi ESAs, EP vyzýva na ich zriadenie vo Frankfurte, čo sa poslancom zdá vhodnejšie, ako umiestňovať ich do rôznych miest EÚ. Zároveň však odporúčajú, aby sa zriadili ich pobočky v dôležitých finančných centrách EÚ. Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) Poslanci chcú zabezpečiť, aby cieľ ESRB, ktorým má byť monitorovanie hromadenia sa rizika v hos-podárstve EÚ, mohol byť dosahovaný kvalitne a rýchlo. ESRB má vypracovať súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov (prehľad rizík), ktorý bude slúžiť ako základ na prideľovanie ratingu cezhraničným inštitúciám, ktoré môžu predstavovať systé-mové riziko. Rating sa má podľa poslancov pravidelne prehodnocovať s prihliadnutím na podstatné zmeny rizikového profilu danej inštitúcie a má byť kľúčovým prvkom pre rozhodnutie o priamom do-hľade alebo zásahu. S cieľom zvýšiť informovanosť o rizikách v európskom hospodárstve a určiť poradie ich dôležitosti navrhuje EP vypracovanie systému farebných kódov zodpovedajúcich jednotlivým úrovniam rizika. Parlament tiež trvá na tom, že ak ESRB rozhodne, že adresát jeho odporúčaní sa týmto odporúčaním neriadil, bude o tom informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu a príslušné európske orgány do-hľadu. Európsky parlament má mať potom možnosť vyzvať adresáta na výmenu názorov so svojím príslušným výborom. Táto výmena názorov za prítomnosti ESRB je podľa poslancov obzvlášť výz-namná vtedy, keď majú vnútroštátne rozhodnutia dosah na jeden alebo viaceré členské štáty. Aby sa dosiahla kredibilita a zviditeľnenie ESRB, má mu podľa Parlamentu predsedať prezident Eu-rópskej centrálnej banky. Ďalšie kroky Prijaté texty slúžia ako základ mandátu pre vyjednávačov EP na ich ďalšie rokovania s Radou, pričom im vyjadrujú podporu. Cieľom je dosiahnuť dohodu čo najrýchlejšie, podľa možnosti už po letných parlamentných prázdninách.
 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť