SNS - Slovenská národná strana

Slovensko vedie 2 : 1 ( aj keď nie na zoh v Soči )

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Uplynulý týždeň nastal posun v troch maďarsko – slovenských sporoch na úrovni európskych inštitúcií.


Dva z nich sme ukončili našim víťazstvom. V jednom si Maďari vynútili predĺženie, t. j. ďalšie skúmanie právneho prostredia SR, vo vzťahu k aplikácii Benešových dekrétov. Vo všetkých troch prípadoch boli iniciátormi sporu - sťažovateľmi, či žalobcami Maďari, ktorí si stále nevedia zvyknúť, že to čo tvrdohlavo nazývajú „Hornou zemou“, nemá nijaký dôvod skákať tak , ako oni pískajú.


KAUZA 1: Tokaj (1:0)

Maďarsko neuspelo pri podaní na Súdny dvor Európskej únie, ktorý rozhodol, že zápis slovenského názvu vína "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do elektronického registra chránených označení pôvodu - E-Bacchus nepredstavuje napadnuteľný akt.

http://www.teraz.sk/ekonomika/tokaj-europsky-sud-nazov-verdikt/73815-clanok.html


KAUZA 2: Petícia Imre Juhásza (1:1)

V utorok (11.2) na pôde Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre právne veci (JURI) prebehlo hlasovanie o ďalšom postupe pri spracúvaní Petície maďarského občana Imre Juhásza, ktorý tvrdí, že Benešove dekréty z rokov 1944 až 1948 sú na Slovensku stále účinné a z dekrétov vyplývajúca diskriminácia voči maďarskej a nemeckej menšine predstavuje flagrantné porušenie článkov 2 a 6 Zmluvy o EÚ, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Charty základných práv Európskej únie.


Môj návrh na zrušenie hlasovania o dokumente, ktorý označil "preskúmanie právneho stavu a vplyvu Benešových dekrétov na legislatívu v právnom rámci SR za žiaduce", skoordinovaná prevaha maďarských a nemeckých europoslancov zamietla.

https://www.youtube.com/watch?v=86IxNPFo9tE


Proti prijatiu uvedeného dokumentu nakoniec hlasovala len naša poslanecká skupina EFD (t.j. spolupredseda EFD Francesco Speroni z Talianska a ja). Hlasovanie v JURI Slovensko prehralo len ľahostajnosťou väčšiny svojich zástupcov v EP. Argumenty sú na našej strane. Viac nájdete v príspevku na tejto stránke z 12. februára 2014, FATÁLNE ZLYHANIE SLOVENSKÉHO ZASTÚPENIA V EUROPARLAMENTE, resp.

http://www.teraz.sk/zahranicie/paska-benesove-dekrety-ep/73661-clanok.html


KAUZA 3: Petícia Rusovce (2:1)

Na rokovanie Výboru pre petície Európskeho parlamentu sa tento týždeň dostala aj petícia maďarských benediktínov, ktorým sa zachcelo privlastniť si kaštieľ v Rusovciach, podrobnejšie viď:

https://www.facebook.com/480862355305905/photos/a.490922247633249.66269130.480862355305905/666574713401334/?type=1&theater .


Odporúčanie sekretariátu výboru PETI k uvedenej petícii, ktoré navrhovalo zahájenie vyšetrovania SR pre neoprávnené nakladanie s majetkom maďarských benediktínov som napadol listom predsedníčke výboru.


Požiadal som tiež svoju politickú skupinu EFD, aby mi umožnila na porade koordinátorov predostrieť argumenty spochybňujúce oprávnenosť zahájenia vyšetrovacej procedúry voči SR na základe podnetu najvyššieho predstaveného kongregácie Asztrika Várszegiho.


Na porade koordinátorov som poukázal na nepravdivosť tvrdení o prebiehajúcom spore pred Európskym súdom pre ľudské práva v uvedenej veci, ako aj na skutočnosť, že v oblasti vlastníckych sporov chýba parlamentu príslušná legitimita (čl. 345 Zmluvy o fungovaní EÚ).


Koordinátori Petičného výboru EP akceptovali moje výhrady, rozhodli napriek odporúčaniu sekretariátu vyhodnotiť uvedenú petičnú sťažnosť Maďarov ako neprípustnú a uzavreli ďalší maďarský pokus o preskúmavaciu procedúru SR.


Bývalý kaštieľ rodiny Lónyayovcov už teda môže slovenská vláda zrekonštruovať a používať na reprezentačné účely (a to aj počas predsedníctva SR Európskej únii).


Obrázok prevzatý z: http://madari.sk/otazky-a-odpovede/dvojite-obcianstvo/co-v-praxi-znamena-ked-ma-niekto-dvojite-obcianstvo

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť