Jaroslav Paška

 


Jaroslav Paška

Ď A K U J E M

za vašu podporu a

hlasy v eurovoľbách

  

O MNE

K politike som sa dostal počas novembra 1989, keď som ako mladý architekt, vysokoškolský pedagóg Fakulty architektúry SVŠT sprevádzal svojich študentov na protestné mítingy organizované na námestí SNP.  Neakceptovateľné, ponovembrové pokusy lídrov Občianskeho fóra a VPN transformovať Československo na unitárny štát ma však veľmi rýchlo usmernili medzi ľudí pripravených obnoviť činnosť najstaršej politickej strany Slovákov a usilovať o naplnenie jej dlhoročného programového cieľa, získania politickej, aj štátnej samostatnosti pre Slovákov.

Po parlamentných voľbách 1992 bola SNS spolu s HZDS hlavným animátorom osamostatnenia sa Slovenska a dodnes si vážim skutočnosť, že práve naša generácia konečne dokázala naplniť stáročný sen našich predkov po národnej svojbytnosti, vytvorením slobodného, samostatného medzinárodne rešpektovaného demokratického štátu a že mi osud doprial aj možnosť pôsobiť v jeho prvej vláde na pozícii Ministra školstva, vedy a športu SR.
Ďalšie  obdobie až do roku 2009 som striedavo pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na FA STU a poslanec NR SR za SNS v rôznych výboroch a rôznych pozíciách, ale aj ako zástupca SR vo viacerých medzinárodných inštitúciách (Medziparlamentná únia, Spoločný výbor NR SR a Európskeho parlamentu, či Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (podpredseda frakcie Európska demokratická únia (EDG)).

Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) som v roku 2009 získal mandát europoslanca a aj v mene SNS spolu zakladal euro-kritickú frakciu Európa slobody a demokracie (EFD) v EP. Vďaka pozícii podpredsedu EFD som získal aj možnosť zúčastňovať sa na rokovaniach Konferencie predsedov EP, či disponovať mimoriadnym prístupom k rečníckemu času v pléne EP, k otázkam týkajúcim sa záujmov a potrieb Slovenskej republiky.

Po ukončení mandátu v Európskom parlamente (2014) a úspešných voľbách do Národnej rady SR pokračujem v legislatívnej a politickej práci ako 1. podpredseda SNS, ale aj ako poslanec a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti, či podpredseda Zahraničného výboru NR SR. Rovnako pokračujem v pôsobení v Stálej delegácii NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, v Medziparlamentnej únii. Od roku 2016 aj ako člen stálej delegácie NR SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Cez uvedené aktivity udržiavam po celý čas permanentný kontakt s mojimi partnermi, aj s politickým dianím v Európskom parlamente.

 

 

 

 

 751
POSLANCOV

28
KRAJÍN

24
JAZYKOV

507 000 000
OBYVATEĽOV

 

 

PREČO KANDIDUJEM

Európska únia bola po desaťročia považovaná za priestor pokoja, mieru, stability a hospodárskej prosperity. Možno aj preto sa v referende 2003 väčšia časť hlasujúcich Slovákov rozhodla prijať členstvo v tomto združení slobodných európskych štátov. Za posledné roky sa nám však Európske inštitúcie začali postupne meniť z pozície slušného koordinátora spolupráce suverénnych štátov na agresívneho určovateľa ich hospodárskeho, politického aj sociálneho života. Akéhosi papaláša, ktorý z Bruselu rozosiela členským štátom rozličné výzvy, pokyny, príkazy, smernice a nariadenia, formulované neraz arogantne, v rozpore s potrebami aj záujmami slobodných štátov a ich občanov. Pripomeniem len niektoré, všeobecne známe.

V r. 2013 nás Brusel donútil strpieť zredukované príspevky zo spoločných európskych fondov pre našich poľnohospodárov napriek tomu, že je to v rozpore s príslušnými zmluvami. V r. 2016 nás potom začala Únia nútiť, aby sme umožnili zahraničným investorom skupovať našu pôdu, hoci iným krajinám regulácie v tejto oblasti toleruje. (Dočasne sme sa ubránili zmenou Ústavy z dielne SNS.) V r. 2015 nám Brusel prikázal postarať sa o migrantov z Blízkeho východu, Ázie, aj Afriky, ktorých si iné členské štáty do EÚ svojvoľne vpustili. (Vďaka koordinácii súčasnej vlády s partnermi V4 uplatnenie tohto nariadenia dočasne blokujeme.) V r. 2017 pani ministerka G. Matečná (SNS) certifikovaným porovnaním preukázala, že nás zahraničné korporácie dlhé roky okrádajú tak, že nám do rovnakých obalov, ako používajú v starých štátoch EÚ, za rovnaké ceny vkladajú menej kvalitný a menej hodnotný tovar. (Vyriešenie problému nám sabotujú najmä Nemci a Rakúšania.)

Ešte závažnejší problém priniesli závery nedávnej analýzy ekonóma Thomasa Pikettyho (rektora parížskej univerzity) dokazujúce doplácanie nových štátov EÚ na aktuálne nastavenia hospodárskych pravidiel Únie. Piketty vyhodnotením finančných transferov medzi štátmi V4 a starými krajinami EÚ v rokoch 2010 až 2016 zistil, že priemerný ročný odliv ziskov a príjmov z majetku európskych firiem zo Slovenska predstavoval v priemere 4,2% HDP (4,7% z Poľska, 7,2% z Maďarska, 7,6% a z Čiech), čo zodpovedajúco znížilo národný príjem týchto štátov a zvýšilo bohatstvo krajín investorov. Jednoduchšie povedané, nízke mzdy zamestnancov vo východoeurópskom regióne, pracujúcich v automobilkách, obchodných reťazcoch, bankách, telekomunikačných službách, poisťovniach, ... generujú európskym investorom vysoké zisky, ktoré si vyvezú a zdania v svojich krajinách. Peniaze a hodnoty vytvorené prácou našich ľudí štáty investorov využívajú na zlepšenie kvality svojho zdravotníctva, školstva, či zlepšenia sociálnej starostlivosti. Zahraniční investori a ich materské štáty takto ochudobnia Slovensko a našich občanov o cca štyri miliardy EUR ročne, z čoho jedna celá miliarda EUR ročne by mohla byť, pri férovom nastavení pravidiel, priamo použitá na zlepšenie kvality nášho zdravotníctva, školstva, či zlepšenia sociálnej starostlivosti u nás. Piketty tiež upozornil, že pri takto neo-koloniálne nastavených mechanizmoch finančných transferov v EÚ budú bohaté krajiny Únie stále viac bohatnúť a my chudobnieť, pretože naši zamestnanci v ich firmách na Slovensku pri tomto nastavení nútene pracujú aj na zvyšovanie životnej úrovne Nemcov, Francúzov a iných starých štátov EÚ.

Počas pôsobenia v rokoch 2009 - 2014 v Bruseli som sa naučil, že v EÚ nám skutočne nedávajú nič len tak z lásky, ani zadarmo. Naši vyjednávači pri dohadovaní podmienok vstupu SR do EÚ pred 15 rokmi "mierne" podcenili niektoré vážne zmluvné otázky a preto sa tentoraz, v povolebnej diskusii o budúcnosti Únie potrebujeme s bruselskými úradníkmi a ich ideológmi dôrazne, kvalifikovane a nekompromisne "posekať" nielen o práva a dôstojnosť našich občanov, ale aj o nedeliteľné a neodňateľné kompetencie našej republiky v oblasti ochrany civilizačných a kultúrnych hodnôt, vnútornej organizácie a správy štátu, jeho hospodárskej, finančnej, či zahraničnej politiky, ako aj vnútornej a vonkajšej bezpečnosti.

Po katastrofálnych výsledkoch práce súčasného vedenia Bruselu (vyjadreného aj veľkou nespokojnosťou európskej verejnosti k politike lídrov Únie) je práve teraz vhodný čas na to, aby sme silnou účasťou vo voľbách a konečne aj silným mandátom pre národných politikov opäť získali schopnosť pokojne, dôstojne a demokraticky upraviť si vzťahy voči bruselským inštitúciám tak, aby sme si opäť dokázali slobodne spravovať život vo vlastnom štáte pri zachovaní korektného súžitia národov a ich štátov v spoločnom európskom priestore. Preto dnes za Slovenskú národnú stranu opäť kandidujem vo voľbách do Európskeho parlamentu.

 

 

 

 

PRIBLIŽNE 68 MILIÓNOV EURÓPANOV ŽIJE V CHUDOBE

EÚ SA ROZPRESTIERA NA PLOCHE 4 MILIÓNY KM2

NAJBOHATŠOU KRAJINOU EÚ JE LUXEMBURSKO

NAJCHUDOBNEJŠOU KRAJINOU EÚ JE BULHARSKO

 


CIELE

 

 

Pretože prirodzenú rodinu tvorí žena, muž a deti, vnímame násilné a direktívne pretláčanie definície rodu z tzv. Istanbulského dohovoru do nášho práva (aj života) ako nešťastný a neprijateľný prejav civilizačnej, aj kultúrnej arogancie Bruselu. Vulgárne sociálne inžinierstvo opierajúce sa o umelú rodovú definíciu zákonite oslabuje prirodzenú podstatu základnej bunky zdravej spoločnosti, rodinu. Našim cieľom je naopak vytvorenie čo najlepších podmienok pre zachovanie a rozvoj prirodzených, harmonických rodinných väzieb a garantovanie spoločenskej, aj materiálnej podpory štátu pre stáročiami overený model rodinného života.

Pretože nie sme sluhovia ani lacná pracovná sila a sociálna spravodlivosť je nevyhnutnou podmienkou dobrého fungovania každej slušnej, civilizovanej a kultúrnej spoločnosti považujeme za nevyhnutné dôrazne sa zasadiť o naplnenie Bruselom zanedbávaného zákazu diskriminácie v EÚ, ktorý hovorí, že nikto nesmie byť pre farbu pleti, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu a pod. diskriminovaný. Napriek tomu nachádzame v spoločnom hospodárskom priestore Úniou tolerovanú, mzdovú diskrimináciu, a to podľa miesta vykonávania práce. Naši zamestnanci u zahraničných firiem (obchodné reťazce, banky, automobilky a pod.) dostávajú len cca jednu tretinu mzdy oproti rovnakým zamestnancom tých istých zamestnávateľov v starých krajinách EÚ. Sme presvedčení, že nadišiel čas, aby sme už v Európskej únii zaviedli skutočnú spravodlivosť a slušnosť aj do politiky odmeňovania a určovania výšky dôchodkov.
Pretože nie sme občania druhej kategórie budeme aj naďalej dôsledne usilovať o zákaz neprijateľnej praxe nadnárodných korporácií, ktoré si z nás a nových štátov robia odpadisko ich nekvalitného, druhotriedneho tovaru. Pani ministerka G. Matečná (SNS) v r. 2017 certifikovaným porovnaním tovarov Bruselu dokázala, že zahraničné korporácie nás dlhé roky okrádajú tak, že nám do rovnakých obalov, ako používajú v starých štátoch EÚ, za rovnaké ceny vkladajú menej kvalitný a menej hodnotný tovar. Blokovanie prijatia legislatívy zakazujúcej a postihujúcej takéto škandalózne, podvodnícke maniere korporácií zástupcami starých štátov Únie je neakceptovateľné a nebudeme ho tolerovať.
Pretože „cudzie nechceme“ a o „svojom“ si vieme, chcem, aj máme právo rozhodovať sami, dôrazne odmietame nezodpovedné a neoprávnené „otváranie dverí“ do nášho štátu kvótami (či inými administratívnymi opatreniami) úradníkmi z Bruselu. Odmietame tiež nezodpovedné postoje bruselských inštitúcií zľahčujúcich význam ochrany spoločnej schengenskej hranice. Jej slabá kontrola stále ponecháva priveľký priestor pre možnosť zopakovania sa ďalších vĺn nekontrolovateľnej migrácie, spájanej s nárastom bezpečnostných rizík. Za neoprávnené a neprijateľné tiež považujeme rozličné opatrenia a iniciatívy Bruselu smerujúce (podľa Globálneho paktu OSN o migrácii) k organizovanému presídľovaniu obyvateľstva Ázie, či Afriky do Európy. Právo samostatne a slobodne rozhodovať o tom, komu a za akých podmienok bude umožnené usadiť sa na Slovensku musí ostať len a výhradne v kompetencii našich štátnych inštitúcií.
Pretože sme slobodní občania, nie čísla v databáze nemôžeme ďalej trpieť zneužívanie digitálneho priestoru na neodôvodnené a rozmáhajúce sa špehovanie obyvateľstva Únie. Už od r. 2012 vďaka rozhodnutiu europoslancov z frakcií S&D (zo Slovenska SMER–SD), EPP (zo Slovenska KDH, SDKU, SMK, a Most-Híd) a LIBE (zo Slovenska SAS a PS+Spolu) zbiera Brusel v zmysle amerického programu TFTP osobné údaje občanov EÚ v leteckej doprave a odovzdáva ich americkému ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť podľa dohody PNR. Rovnako odovzdáva Brusel, podľa dohody SWIFT, na analyzovanie americkým úradom aj všetky údaje o medzinárodných finančných transakciách realizovaných európskymi bankami. Roky tak porušuje základné práva na ochranu údajov veľkého množstva občanov a subjektov z Európskej únie, najmä nedostatočným zabezpečením pred zneužitím ich údajov v Spojených štátoch, či tretích krajinách, ale aj pred zahraničnou konkurenciou. (Ide o cca 100 miliónov údajov mesačne.) Odovzdávanie údajov je jednosmerné, bez reciprocity USA k Európe. USA nikomu neumožňujú takýto rozsah sledovania pohybu, či finančného monitorovania ich občanov a firiem. Ani potom, keď sa zistilo, že pod americkým programom TFTP fungovala aj tajná operácia americkej NSA s krycím názvom PRISM, v rámci ktorej spravodajské služby USA neobmedzene od roku 2007 zbierali a vyhodnocovali súkromné informácie z elektronickej komunikácie všetkých občanov EÚ, využívajúcich servery a služby spoločností Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, You Tube, Skype, AOL, Apple, atd. (a okrem iného sa v rámci tohto programu v r. 2014 „prevalilo“ aj sledovanie kancelárky A. Merkelovej) Brusel túto jednosmernú participáciu odovzdávania informácií o občanoch EÚ do USA v rámci programu TFTP nekončí. Právo na ochranu súkromia a osobných údajov je dôležitou zložkou medzinárodne uznaných základných ľudských práv. A bruselskí úradníci sú primárne zodpovední za bezpečnosť, aj ochranu súkromia nám, Európanom. Dôrazne im preto bude treba pripomenúť, že akákoľvek ich jednostranná pomoc partnerom mimo EÚ nesmie byť realizovaná na ujmu základných práv európskych občanov!
Pretože Únia má slúžiť nám a nie my Únii, nemôžme akceptovať snahy o ďalšie odobratie práv a kompetencií členských štátov do Bruselu, tak ako to od nás žiadajú moci-bažní vodcovia z Paríža, či Berlína. Naopak, uplynulých päť rokov jasne preukázalo, že nekompetentné pokusy úniových úradníkov (a ich samozvaných „lídrov“ - A. Mekelovej, E. Makrona, F. Timmermansa a pod.), prevziať manažovanie migračnej, hospodárskej, či zahraničnej politiky členských štátov do vlastných rúk, doviedli Úniu do vážnej spoločenskej a politickej krízy. A dnes už aj k fatálnej strate dôvery občanov v schopnosť Bruselu rozumne, pragmaticky a účelne riešiť problémy každodenného života ľudí. Našou povinnosťou preto bude vrátiť bruselské úrady k ich primárnej úlohe a práci, t. j. k starostlivému a zodpovednému vykonávaniu servisu pre členské štáty a občanov Únie (z ktorých daní si stále lepšie a lepšie žijú). Zbaviť ich ilúzií, že by sa intrigami mohli pretransformovať na predĺženú ruku novej mocnej bruselskej vlády, ktorá by (v ich mene) nariadeniami a smernicami začala dirigovať, riadiť a šikanovať doposiaľ slobodné štáty Európy. Úniu dnes potrebujeme zreformovať tak, aby jej úradníci a manažéri opäť získali úctu a rešpekt k ľuďom, národom a štátom Európy, ktoré im dávajú prácu. Nedovoliť im už viac, aby nám prikazovali ako máme žiť, čo si máme myslieť, koho si máme vážiť, koho voliť, koho odmietať, koho musíme nenávidieť, ako a k čomu máme vychovávať naše deti. Nedovoliť im posielať k nám presídlencov a zasahovať do nášho života vo veciach, ktoré si neželáme. Iba silný, rozhodný mandát vychádzajúci z veľkého množstva vašich hlasov nám umožní takéto rázne zmeny Európskej únie vykonať.
Pretože nám záleží na budúcnosti našich detí vyrastajúcich v zdravých, prirodzených rodinných pomeroch, vzdelávaných v dobrých školách, vedených k úcte, slušnosti, poriadku a spravodlivosti, považujeme za neprípustné, aby nám bruselské inštitúcie narúšali generáciami sformované civilizačné, kultúrne a sociálne modely súžitia a pochybnými sociálnymi experimentami rozvracali spoločenské a legislatívne usporiadanie štátu. V záujme zachovania spôsobilosti garantovania bezpečného a udržateľného rozvoja štátu považujeme za dôležité zachovať si plné kompetencie v oblasti obrannej, bezpečnostnej a migračnej politiky, hospodárskej, daňovej aj zahraničnej politiky, v oblasti správy a riadenia štátu, kultúry aj vzdelávania, organizácie zdravotníctva, či sociálneho zabezpečenia. Súčasne považujeme za nevyhnutné zachovať plnú kontrolu štátu nad využívaním poľnohospodárskej pôdy, lesov, zdrojov pitnej vody, aj nerastných surovín. Za dlhodobo neudržateľné považujeme dotačné mechanizmy Únie v poľnohospodárstve, ktoré tvrdo diskriminujú našich pôdohospodárov. Poburujúcou je aj pretrvávajúca rozsiahla mzdová diskriminácia pracujúcich vo východných štátoch EÚ, uplatňovaná zamestnávateľmi zo „starých“ štátov Únie. Neokoloniálne nastavenie miezd a pravidiel finančných transferov medzi krajinami investorov a štátmi východnej a strednej Európy generuje ďalšie drastické poškodzovanie a vykrádanie hospodárskych výsledkov tzv. nových štátov Únie bohatými krajinami EÚ. Preto sme presvedčení, že sa v záujme ochrany práv a dôstojnosti našich ľudí, pôdohospodárov, pracujúcich, ale aj dôchodcov už nevyhneme tvrdému a nekompromisnému stretu so starými štátmi EÚ o urýchlené zjednanie nápravy a nastolenie skutočnej sociálnej, finančnej a hospodárskej spravodlivosti v pravidlách a mechanizmoch Únie. Skutočnosť, že legislatívne pravidlá Bruselu urobili za 15 rokov zo Slovenska len zdroj lacnej pracovnej sily pre bohaté štáty a investorov z EÚ, odbytisko druhotriedneho tovaru a európskymi investormi zdieranú kolóniu dokazuje, že musíme v záujme našich občanov, nášho štátu rýchlo, nekompromisne a dôrazne konať. Nadchádza čas, aby doba nášho pritakávania, mlčania a skláňania hláv v Európskej únii skončila.


Vážení predstavitelia Európskej únie,

my, slovenskí vlastenci, zástupcovia najstaršej slovenskej politickej strany, pamätajúc na ťažký boj našich predkov za dosiahnutie národnej, politickej a ľudskej slobody, vlastnej štátnosti a nezávislej Slovenskej republiky, milujúc svoju vlasť, mysliac na budúcnosť našich detí, vidiac priepastné rozdiely v rámci Európy a túžiac po spoločnom postupe európskych štátov, vstupovali sme hrdo do Európskej únie. Svojimi žiadosťami však vyjadrujeme hlboké sklamanie zo stavu Európskej únie. Stále veríme v nevyhnutnosť silného spoločenstva, ktoré je schopné ekonomické rozdiely jednotlivých krajín vyrovnávať a vytvoriť silný celok schopný konkurovať svetovým veľmociam. Rovnosť a spokojnosť občanov všetkých členských štátov Európskej únie sú predpokladom pokoja. Pokoj a harmónia sú predpokladom vytvorenia prosperujúcej Európy, schopnej prinášať osoh spravodlivo všetkým svojim členom, ako aj chrániť ich záujmy vo vzťahu k svetovým veľmociam.
Dnes, uvedomujúc si zodpovednosť za vývoj Európskej únie a rozvoj Slovenskej republiky, s vážnym znepokojením sledujeme neustále okliešťovanie právomocí národných parlamentov, stratu svojprávnosti a manipulačné zmeny vo volebnom systéme do Európskeho parlamentu. Vyjadrujeme svoju nespokojnosť so súčasnou stagnáciou Európskej únie a jej neschopnosťou reagovať na vznikajúce a vzrastajúce problémy. Rešpektujúc základnú ideu Európskej únie a spoločnú menu euro, dúfajúc v ich budúcnosť, ale vidiac, že Európska únia sa uberá nežiaducou cestou, žiadame realizáciu nasledovných zmien tak, aby toto spoločenstvo skutočne a plnohodnotne napĺňalo svoje ciele a zachovalo existenciu jednotlivých štátov:Žiadame garanciu dodržiavania všetkých medzinárodných a mierových zmlúv ratifikovaných po prvej a druhej svetovej vojne, s cieľom udržať mierový status quo a usporiadanie v existujúcich, platne vymedzených hraniciach. Ďalej žiadame rešpektovanie v historickej nadväznosti prijatých zmlúv Európskej únie, prísne dodržiavanie ich pravidiel a sankcionovanie tých, ktorí ich porušujú.

1. Žiadame zastavenie pokusov o zmeny a manipuláciu volebného systému do Európskeho parlamentu, ako aj zastavenie centralizácie Európskej únie, vrátenie práva veta a posilnenie právomocí členských štátov, aby bola naša zvrchovanosť plne rešpektovaná a nebola bezdôvodne ohrozovaná naša hospodárska sebestačnosť.
2. Žiadame stanovenie rovnakých pravidiel pre všetky členské krajiny v oblastiach, ktoré boli platnou dohodou všetkých členov pre Európsku úniu určené a rovnoprávnu participáciu národných parlamentov pri ich tvorbe a prijíman
3. Žiadame transparentnosť a reorganizáciu administratívneho aparátu Európskej únie, čo zabezpečí, že s finančnými prostriedkami sa bude pri jeho činnosti efektívne nakladať. Úradnícky aparát reprezentuje všetky krajiny a jeho zloženie preto musí na všetkých úrovniach proporčne zodpovedať národnostnej štruktúre Európskej únie tak, aby mali občania každej krajiny právo primerane sa podieľať na správe spoločných vecí.
4. Žiadame dôsledné uplatňovanie sankcií voči všetkým porušovateľom pravidiel bez rozdielu. Žiadame okamžité zastavenie finančných pomocí krajinám, ktoré manipulovali svoje štatistiky pri vstupe do eurozóny. Nesúhlasíme tiež s ďalším poskytovaním prostriedkov zo spoločných zdrojov nezodpovedným štátom, ktoré neplnia dohodnuté úsporné opatrenia. Protestujeme proti bezhlavému míňaniu našich verejných financií na zachraňovanie bánk, finančných korporáci a súkromných subjektov.
5. Žiadame elimináciu narastajúceho vplyvu nadnárodných, globalizáciou prepojených korporácií na politické špičky. Protestujeme proti lobistickej politike, ktorá sa v tvorbe práva Európskej únie presadzuje.
6. Žiadame sprísnený dohľad nad bankovými, energetickými, telekomunikačnými a obchodnými monopolmi, pretože predstavujú stále väčšiu hrozbu pre domácnosti a podnikateľský sektor.
7. Žiadame vyššiu ochranu prírodných zdrojov, lesov, ornej pôdy a vôd. Žiadame spravodlivé a nediskriminujúce rozdeľovanie financií v pôdohospodárstve, podľa klimatických a iných podmienok regiónov, a nie podľa lobingu silných štátov.
8. Žiadame, aby Európska únia vyvinula politický tlak a zabezpečila úplné zrušenie daňových rajov, ktorých odstránenie v rámci Európskej únie zabráni legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ako aj okrádaniu členských štátov nadaňových príjmoch.
9. Žiadame zastavenie neprehľadnej politiky v prideľovaní grantov tak, aby sa spravodlivo určili práva a povinnosti subjektom, so zreteľom na projekty, ktoré predstavujú najvyššiu mieru nevyhnutnosti a užitočnosti.
10. Žiadame postupné zbližovanie sociálnych systémov tak, aby boli v budúcnosti pre všetkých občanov členských štátov Európskej únie stanovené rovnaké pod- mienky na priznanie a výšku sociálnych dávok. Naším cieľom musí byť odstraňovanie chudoby a priepastných rozdielov v životnej úrovni v rámci Európskej únie.
11. Žiadame postupné zjednocovanie ceny práce v pracovnoprávnych vzťahoch v rámci jednotlivých odvetví, vrátane zavedenia inštitútu minimálnej priemernej európskej mzdy. Poukazujeme na obrovskú diferenciáciu miezd u jednotlivýchzamestnávateľov, pôsobiacich na územiach rôznych členských krajín Európskej únie.
12. Žiadame uznať, ochraňovať a podporovať rodinu, založenú na spolužití muža a ženy. Rodina tvorí základ spoločnosti a vytvára zázemie pre vývoj novej generácie, rozumne, tvorivo a solidárne zmýšľajúcich ľudských bytostí, vedomých si svojej osobnej a národnej identity.
13. Žiadame zastavenie implementácie ideológie a politiky multikulturalizmu, ktorý vážne ohrozuje historické osobitosti našich vlastí. Vyjadrujeme obavu pred rastúcim trendom nekontrolovaného prisťahovalectva, čo výrazne potláčatradičné kresťanské hodnoty Európy. Žiadame garanciu kontrolovateľnosti tohto vplyvu a sprísnenie azylovej politiky. Žiadame otvorenú podporu pôvodným kresťanským hodnotám a spoločenskú integritu prisťahovalcov na našom konti- nente, so zachovaním ich slobody myslenia a vierovyznania.
14. Žiadame garanciu objektívnej výmeny a šírenia informácií, s cieľom zabrániť propagácii informácií s neúplným a manipulatívnym obsahom. Žiadame stano- venie kultúrnych a morálnych rámcov pre mediálne vysielanie, aby sa zastavilo odnárodňovanie a šírenie násilia v médiách.

Tieto žiadosti koncipujeme slobodne, zrozumiteľne a s najväčšou vážnosťou. Preto žiadame, aby boli tiež s čo najväčšou vážnosťou prijaté a vypočuté. Európska únia nás musí svojím prístupom presvedčiť, že odovzdávanie ďalších kompetencií má význam. Máme záujem na dosiahnutí žiaduceho fungovania Európskej únie. Pokiaľ sa však Európska únia nezačne reformovať, budeme musieť s plnou vážnosťou pristúpiť k prehodnoteniu svojho vzťahu k tomuto spoločenstvu.


 

751 EUROPOSLANCOV

23 VÝBOROV

8 POLITICKÝCH SKUPÍN

44 DELEGÁCIÍ

 

 

 

VYSTÚPENIA 

 

 


 

 

 

 

ĎAKUJEM, ŽE 25.05.2019 KRÚŽKUJETE:
1. jAROSLAV PAŠKA

 

 

 

BLOG

 

Americké základne napriek sklzu pokračujú

Podľa informácií zverejnených na americkom globálnom webe Defense News je nový systém kontajnerových základní amerického letectva vyvinutých pre posilnenie pozícií US Air Force pri vojne s Ruskom z organizačných dôvodov síce v cca dvojročnom sklze, ale technologicky aj kapacitne sa posilňuje.

 

Čítať viac >>

 

Dosť bruselským eurohujerom

Úradníci nám nemôžu prikazovať, ako máme žiť, čo si máme myslieť, koho voliť, koho odmietať, koho musíme nenávidieť, ako máme vychovávať naše deti.

 

Čítať viac >>

 

Robíme na bohaté štáty EÚ

Závažný problém Európskej únie odhalila rozsiahla analýza francúzskeho ekonóma Thomasa Pikettyho (zverejnená 16. januára 2018 v denníku Le Mond), preukazujúca dlhodobé doplácanie nových štátov EÚ na aktuálne nastavenie hospodárskych pravidiel Únie.

 

Čítať viac >>

 

Štvrté výročie hlasovania EP o kvótach na prerozdelenie migrantov

Dňa 29.4.2015 prebehlo v Európskom parlamente škandalózne hlasovanie o prerozdeľovaní migrantov, ktoré následne zdvihlo silný odpor Slovenska voči arogancii a svojvôli bruselských inštitúcií. Piati slovenskí europoslanci z tých, ktorí sa vyjadrili v kľúčovom hlasovaní EP za prijatie kvót na prerozdelenie migrantov, teraz opäť kandidujú v májových eurovoľbách do Európskeho parlamentu.

 

Čítať viac >>

 

Žiaden HOAX, čistá pravda, pán europoslanec Škrípek

Vážený pán europoslanec Branislav Škripek, zápisnica o záverečnom hlasovaní europoslancov k dokumentu: Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP) verejne dostupnému na stránke...

 

Čítať viac >>

 

Brutálny škandál rezortu zahraničia

Poslanci NR SR sa už od začiatku marca (keď sa Z MÉDIÍ !!! dozvedeli o tom, že minister Lajčák už dlhší čas vyjednáva akúsi zmluvu o podmienkach pôsobenia amerických vojsk na Slovensku) márne domáhajú, aby im ministerstvo sprístupnilo text AMERIČANMI PREDLOŽENÉHO NÁVRHU tejto zmluvy. 

 

Čítať viac >>

 

Opozícia chce Americké muničné sklady pri Malackách

V povedomí verejnosti je vďaka zavádzajúcim informáciám od médií, ale aj od prezidenta, predsedu vlády, či niektorých politikov hodne rozšírená fikcia. MZV vraj rokuje s USA o veľkorysej investičnej pomoci vo výške 105 mil. USD (pre naše letiská) ktorú si máme možnosť podľa potreby voľne špecifikovať. Nie je to pravda. V schválených rozpočtoch USA z mája 2017 a februára 2018 pre Ozbrojené sily sú presne uvedené špecifikácie objektov, ktoré potrebuje a chce US Army za spomínaných 105 mil. USD na Slovensku vybudovať.

 

Čítať viac >>

 

Americké muničné sklady namiesto modernizácie letísk

Základom súčasnej diskusie o amerických peniazoch "pre Slovensko" je tzv. Európska iniciatíva pre zaistenie (ERI), ktorá je súčasťou zákona o konsolidovaných a pokračujúcich rozpočtových prostriedkoch z roku 2015, podpísaného prezidentom Obamom...

 

Čítať viac >>

 

Minister zahmlieva

Minister zahraničných vecí v demisii pán Miroslav Lajčák neinformuje komplexne a pravdivo o obsahu a znení pripravovanej "Dohody o obrannej spolupráci", uzatváranej medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Zavádza a verbálne útočí. Pre Slovenskú národnú stranu sú znepokojujúce najmä informácie týkajúce sa dôsledkov prijatia finančnej participácie USA na americkou stranou požadované úpravy parametrov a zázemia slovenských vojenských letísk chystané...

 

Čítať viac >>

 

Selektívna hrdosť, odvaha a rozdielny meter rezortu zahraničia

Dňa 6. marca poskytlo Vyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku všetkým médiám svoju reakciu na článok št. tajomníka ministerstva obrany R. Ondrejcsáka v denníku SME.

 

Čítať viac >>

 

Slovensko nepotrebuje a nechce peniaze od USA

Slovenská národná strana je vážne znepokojená mediálnym nátlakom vychádzajúcim z prostredia a informačných zdrojov Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR, ktorý vstupuje do oblasti slobodného a suverénneho rozhodovania Slovenskej republiky o technických aspektoch a organizácii našej obrany.

 

Čítať viac >>

 

K zahraničnej politike 2018

V čom je podľa Vás najväčšia slabina slovenskej zahraničnej politiky? Myslím si, že zjavným problémom je stále viditeľnejší rozpor v tom, ako vníma zahranično-politické udalosti, medzinárodnú situáciu a charakter vhodných reakcií naša verejnosť, a ako to hodnotia pracovníci ministerstva zahraničných vecí. Je na škodu veci, že sa rezort niekedy začína javiť viac ako úrad prenášajúci k nám len tzv. "kolektívne" hodnotenia a zahranično-politické postoje bruselských inštitúcií, než ako náš reprezentant formulujúci a dôsledne presadzujúci štátne záujmy SR v medzinárodnom prostredí.

 

Čítať viac >>

 

"The Brexit Party"

Neochota predstaviteľov Európskej únie rokovať o úprave mechanizmu fungovania pohraničného režimu medzi Írskom a Severným Írskom stavia totiž Britov (za predpokladu, že by dodržali plánovaný termín odchodu z EÚ 29.3.2019), iba pred dve zlé možnosti.

 

Čítať viac >>

 

Konfrontačny tón Bruselu voči našim susedom sme odmietli

Národná rada SR svojim uznesením dôstojným, slušným a diplomatickým jazykom pripomína, že Maďarsko, aj Poľsko sú (rovnako, ako Slovensko) SUVERÉNNE ŠTÁTY, ktoré majú legitímne, demokraticky konštituované inštitúcie svojej verejnej správy a sloboda rozhodovania ich občanov nepodlieha zámerom bruselských byrokratov.

 

Čítať viac >>

,

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Adresa

Ing. arch. Jaroslav Paška
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava

Telefón

+421 917 297531

E-mail

jpaska.volbyep2019(at)gmail.com

 

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00677639
Dodávateľ: GREEN DAY, s.r.o., Kopčianska 16, 851 01  Bratislava, IČO: 46 739 092